Scroll Top
rozwiązania
uniwersalne
Nasza autorska technologia i doświadczenie Zespołu pozwalają na zaproponowanie rozwiązań dla praktycznie każdego klienta, niezależnie od skali i branży.
technologia dostosowana do potrzeb
Pracujemy z Klientami ze strefy administracji publicznej i biznesu, z małymi organizacjami i potężnymi instytucjami o znaczeniu dla całego kraju. Oferujemy rozwiązania, które adresują na realne potrzeby.
wielość rozwiązań dzięki elastyczności platformy imap

Elastyczność technologii GISPartner ma odzwierciedlenie w zakresie zrealizowanych wdrożeń. Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji państwowej, jednostki środowiskowe, biznes, w szczególności spółki sieciowe – wszędzie tam nasze rozwiązania oparte o niezawodne oprogramowanie pozwalają efektywniej przeprowadzać zróżnicowane procesy oraz zarządzać infrastrukturą i zdarzeniami.

Od prezentacji majątku na konfigurowalnych mapach, zarządzania zdarzeniami, w tym kryzysowi, przez prowadzenie procesów, których wynikiem jest decyzja administracyjna po zaawansowaną elektroniczną obsługę klientów. Dzięki przetestowaniu tysięcy scenariuszy w zrealizowanych wdrożeniach nasze oprogramowanie faktycznie przyczynia się do poprawy działania organizacji.

Spełniamy wszystkie wymagania nie tylko funkcjonalne, ale również ramy tworzone przez prawo. Od unijnych dyrektyw, takich jak INSPIRE, przez RODO po szczegółowe przepisy regulujące poszczególne zagadnienia codziennej pracy administracji publicznej i biznesu.

Modele rozwiązań

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE
Kierunek wybierany przez Klientów oczekujących szerokiego zakresu dostosowania systemu do swoich, często specyficznych potrzeb. Instalacja najczęściej na własnej infrastrukturze Klienta. Szerokie możliwości integracji z zewnętrznymi systemami.
ROZWIĄZANIA CHMUROWE
Idealna droga dla Klientów oczekujących możliwie bezproblemowego, szybkiego i jednocześnie bogatego funkcjonalnie rozwiązania, w atrakcyjnym modelu cenowym i bez koniczności utrzymania własnej infrastruktury serwerowej (rozwiązanie cloud).

Odbiorcy rozwiązań

LOKALNI
SAMORZĄDY
GMINY
POWIATY
WOJEWÓDZTWA
CENTRALNI
URZĘDY CENTRALNE
BEZPIECZEŃSTWO
ŚRODOWISKO
PROJEKTY TRANSGRANICZNE
BIZNESOWI
SPÓŁKI SIECIOWE
PALIWA I ENERGIA
INFRASTRUKTURA
TELEKOMUNIKACJA
Usługi dodane

Rozwiązania lokalne

Geoportale, to specjalistyczne serwisy internetowe umożliwiającymi prezentację danych na mapach. Zakres ich zastosowań stale się poszerza i obejmuje zarówno jednostki administracji publicznej, jak i biznes.

GISPartner jest polskim liderem w dostarczaniu rozwiązań geoportalowych. Posiadamy ogromne doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w każdej skali, od pojedynczych gmin, przez województwa, do największego polskiego geoportalu – Geoportalu Krajowego wdrożonego dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Dzięki naszej autorskiej platformie iMap jesteśmy w stanie dostosować rozwiązanie dla każdego klienta, niezależnie od branży. Przy tym zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, wydajność systemu, czy zgodność z przepisami prawa, czy dyrektyw unijnych (INSPIRE).

Wspiera jednostki samorządowe w procesach planowania i podejmowania decyzji w zakresie przestrzeni.

Moduł prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w zestandaryzowanej formie danych wektorowych oraz rysunki rastrowe), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także rejestry planistyczne związane z tymi dokumentami (wnioski o sporządzenie lub zmianę, wnioski o wypis i wyrys, wnioski i uwagi do projektów dokumentów planistycznych). Ponadto udostępnione narzędzia zapewniają możliwość automatycznego tworzenia wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Moduł pozwala na prowadzenie pełnego procesu przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego, jego uchwalenia oraz zasilenia bazy danych nowym dokumentem.

Moduł można rozszerzony o funkcje konsultacji społecznych wyłożonych do publicznego wglądu projektów dokumentów planistycznych. W przypadku integracji systemu z platformą ePUAP, możliwe jest składanie wniosków i uwag do projektu planu miejscowego dla użytkowników posiadających konta na ePUAP.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj. Dz.U. 2015 poz. 199)

Nasze rozwiązania zawierają szerokie możliwości inwentaryzacji zasobów oraz równie szeroki wachlarz obsługiwanych rejestrów. Wszystkie elementy są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób wydatny wspierając w realizacji ustawowych obowiązków jednostki administracji publicznej.

Przykładowo moduł inwentaryzacji mienia gminy pozwala na prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących jej mienie, a także mienie Skarbu Państwa. Podstawowe funkcje modułu to ewidencjonowanie aktualnego stanu mienia (działek, klasoużytków, budynków, lokali, budowli oraz środków trwałych spoza danych EGiB), prowadzenie ewidencji obrotu mieniem (sprzedaż i nabycie, nieodpłatne przekazanie, podział i scalenie gruntów), prowadzenie rejestru użytkowania wieczystego i trwałego zarządu z wykorzystaniem funkcji naliczania opłat oraz generowania wydruków zawiadomień.

Wśród modułów związany z rejestrami można wymienić np. rejestr zabytków do prowadzenia ewidencji zabytków nieruchomych, występujących na danym terenie, objętych wojewódzką ewidencją zabytków oraz do planowania przestrzennego w zakresie ich ochrony). Ochrona zabytków jest obowiązkiem organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu obowiązującej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. i polega głównie na: zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganiu zjawiskom niepożądanym: niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków, ich kradzieżom, zaginięciom, nielegalnemu wywozowi za granicę; kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianiu zadań ochronnych w procesie planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska.

Innym przykładem rejestru jest rejestr form ochrony przyrody (m.in. parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne).

Jednostki administracji publicznej realizują szeroki zakres obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wiele z procesów obejmuje kontakt z mieszkańcami. Jednostki samorządu realizują więc usługi dla obywateli, a to jak te procesy przebiegają bezpośrednio wpływa na ocenę pracy urzędników.

GISPartner oferuje zaawansowane od strony możliwości i proste od strony obsługi systemy wspierające realizację e-usług dla mieszkańców. Oprogramowanie wielopłaszczyznowo wspiera urzędy w tym zakresie. Przede wszystkim umożliwia załatwienie szeregu spraw przez mieszkańców bez wychodzenia z domu. Wypełniane formularze posiadają walidację danych, co redukuje ilość błędnie wypełnionych wniosków. Mieszkańcy mają dodatkowo dostęp do informacji o postępach w procedowaniu sprawy. Efektem zastosowania rozwiązania jest ograniczenie czasu na obsługę spraw zarówno po stronie mieszkańców, jak i urzędu, a przez to poprawa efektywności pracy urzędu i oceny jego pracy przez mieszkańców.

Rozwiązanie obejmuje możliwość integracji z systemem GIS, np. w celu precyzyjnego wskazania lokalizacji, której dotyczy sprawa oraz z platformą ePUAP.

Przykładowym zastosowaniem modułu jest proces wydawania decyzji administracyjnych poprzez prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji z zakresu administracji architektonicznej i budowlanej oraz nadzoru budowlanego – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacja inwestycji celu publicznego, wnioski i zgłoszenia budowlane, decyzje budowlane, wnioski o użytkowanie, decyzje na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Ponadto moduł posiada funkcje generowania dokumentów na podstawie zestandaryzowanych szablonów, takich jak pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę itd. Udostępnia również narzędzia tworzenia podstawowych zestawień i raportów, np. dla GUS.

Podstawa prawna – Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj. Dz.U. 2015 poz. 199), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zmianami, tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267).

Obieg dokumentów w organizacji, to krwiobieg informacji zapewniający jej efektywne funkcjonowanie. Sprawny przepływ dokumentów dotyczy już małych organizacji, ale staje się szczególnie istotnych w przypadku kiedy skala firmy, czy instytucji jest duża. Rozwiązania GISPartner, oparte na wielu praktycznych doświadczeniach, zapewniają taką efektywność. Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie własne lub zintegrować system, np. GIS, z system obiegu dokumentów zgodnym z definicją Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Dodatkowo system może być zintegrowany z ePUAPem.

Duże organizacje, często rozproszone terytorialnie, dla sprawnego działania potrzebują sprawnego zarządzania procesami. GISPartner wdrażał z sukcesami w takich organizacjach mechanizmy oparte o silnik procesów (BPMS). Opierający się na zaimplementowaną strukturę organizacyjną system umożliwia dowolne modelowanie procesów, a następnie realizowanie zadań zgodnie z określonymi ścieżkami.

Jedną z głównych grup odbiorców oprogramowania GISPartner są samorządy, w szczególności gminy. Przykładem kompleksowego rozwiązania dla tej grupy klientów jest system iMapCity, który w pełni zaspokaja potrzeby i realizuje zadania określone prawem nałożonym przez polskie ustawodawstwo na jednostki samorządowe i rządowe.

iMapCity to system dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, będący zestawem narzędzi wspierających jednostki samorządowe w zakresie realizacji procedur urzędowych, szczególnie w zakresie prowadzenia rejestrów tematycznych i baz informacji mających swoje odniesienie do przestrzeni geograficznej (np. ewidencja gruntów i budynków, rejestr nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, rejestr zabytków).

iMapCity wspiera także wydawanie dokumentów urzędowych oraz zapewnia wiele innych funkcji realizujących lub wspierających zadania ustawowe spoczywające na gminach i powiatach (np. wypisy czy wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje architektoniczne, pozwolenia na budowę, zawiadomienie o nadaniu adresu nieruchomości).

Rozwiązanie jest dostosowane i zgodne z obowiązującymi, krajowymi i europejskim, przepisami prawa.

INSPIRE to INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie), czyli zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Celem jest wsparcie ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań, mogących mieć wpływ na środowisko, poprzez stworzenie jednolitej europejskiej infrastruktury danych przestrzennych. Podstawą prawną jest dyrektywa INSPIRE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, której tekst został opublikowany 25 kwietnia 2004 roku, a 15 maja 2007 roku nastąpiła ratyfikacja. Dyrektywa ma za zadanie stworzyć jednolite standardy tworzenia baz danych, usprawnić i zwiększyć dostęp do zasobów przestrzennych oraz wzmocnić współpracę polegającą na wymianie i analizie danych przestrzennych między instytucjami w Europie.

GISPartner oferuje usługi wdrażania aplikacji i portali mapowych zgodnych z wymogami dyrektywy INSPIRE. Zgodność naszych rozwiązań z INSPIRE wynika już z samej architektury platformy iMap. Praktycznym potwierdzeniem tej zgodności jest bardzo duża ilości wdrożeń przy projektach zróżnicowanych zarówno, jeżeli chodzi o skalę, jak i sektor.

Wśród wymaganych przez INSPIRE usług wspieranych przez nasze rozwiązania wymienić możemy m.in.: usługi wyszukiwania, usługi przeglądania, usługi pobierania, usługi przekształcania – wszystkie wg określonych dyrektywą wytycznych.

Integracja systemu GIS z systemami obiegu dokumentów gwarantuje pełną obsługę procesu załatwienia sprawy w urzędzie, przy jednoczesnym skróceniu czasu jej obsługi. Dokumenty wpływają do urzędu od mieszkańca lub potencjalnego inwestora poprzez platformę ePUAP (podpis elektroniczny lub profil zaufany weryfikują podmiot), następnie rejestrowany jest w urzędowym systemie obiegu dokumentów (EOD) i trafia poprzez dekretację bezpośrednio do aplikacji rejestrowej obsługiwanej przez pracownika urzędu. Sprawa może być również rejestrowana graficznie w systemie GIS. W aplikacji rejestrowej przygotowywany jest stosowny dokument np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zwrotnie trafia, jako odpowiedź do systemu obiegu dokumentów i do wnioskodawcy poprzez platformę ePUAP.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zmianami)

Jednym z najsilniejszych trendów współczesnego internetu jest kolektywne wsparcie administracji przez społeczeństwo. Żadna, nawet najbardziej sprawna, służba publiczna nie jest w stanie być wszędzie, w każdym momencie. Przekazanie społeczeństwu prostych, dostępnych i zrozumiałych narzędzi do informowania służb o sytuacjach niepożądanych nie tylko poprawia skuteczność ich działania, ale również daje poczucie współodpowiedzialności.

O popularności tego typu rozwiązania może świadczyć ilość zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Platforma umożliwia zgłaszanie wielu typów nadużyć poprzez desktopową przeglądarkę lub aplikację mobilną. Zgłoszenia trafiają do właściwych służb. Ilość zgłoszeń liczona jest już w milionach.

Na bazie tej technologii i idei mogą być tworzone rozwiązania dedykowane rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jednym z przykładów jest system walki ze smogiem. Obywatele otrzymują narzędzie do zgłaszania osób palących w piecach nieodpowiednimi paliwami. Efektywność systemu opiera się po pierwsze na automatycznej geolokalizacji zgłoszenia i przekazaniu jej do właściwych, również terytorialnie, służb.

Do prezentacji danych na mapach technologia GISPartner wykorzystuje m.in. dynamiczne klastrowanie punktów występujących w danej lokalizacji do punktu zawierającego ilość zgrupowanych obiektów. Funkcja wyróżnia się od tych dostępnych na rynku wyjątkową wydajnością. Dzięki zastosowanym komponentom obsługującym big data, klastrowanie może obsłużyć nie tysiące, a miliony obiektów.

Moduł zapewnia prowadzenie rejestru miejscowości, ulic i punktów adresowych oraz weryfikację bazy adresowej w obrębie jednostki samorządowej.

Pozwala na przestrzenną prezentację rejestru (mapa), edycję danych przestrzennych, przechowywanie i przeglądanie dokumentów dotyczących rejestru, automatyczne generowanie zawiadomień o nadaniu adresu oraz niezbędnych zestawień i raportów (np. dla GUS). Modułu zapewnia prowadzenie bazy danych w strukturze zgodnej ze schematem EMUIA oraz eksport danych do formatu GML. Ponadto moduł udostępnia dodatkowe funkcje pomocne dla pracy jednostki samorządu terytorialnego budując referencyjną bazę danych punktów adresowych.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Elastyczność platformy iMap autorstwa GISPartner daje ogromne możliwości tworzenia tematycznych geoportali. Geoportale tematyczne mogą być niezależnymi serwisami lub opierać się na istniejącego już na danym terenie geoportal ogólnego. Wśród naprawdę olbrzymiej ilości możliwych zastosowań, można wymienić kilka przykładów.

Turystyka. Wskazanie najciekawszych obiektów o potencjale turystycznym wraz z ich szczegółowym opisem, propozycje tras pieszych i rowerowych, w tym szlaki tematyczne, prezentacja kulinarnego dziedzictwa regionu, w tym przez prezentację produktów tradycyjnych i regionalnych, informacje o wydarzeniach w regionie, prezentacja tras narciarskich i wiele innych.

Gospodarka. Geoportal zwierający oferty inwestycyjne regionu czy gminy. Umożliwiająca filtrowanie po istotnych dla potencjalnego inwestora wyszukiwarka w połączeniu z dostępnym na mapach pakietem informacji, np. planie zagospodarowania przestrzennego, daje kompletny obraz danej lokalizacji.

Środowisko. Oznaczenie i opis terenów chronionych, wskazanie pomników przyrody, mapy zanieczyszczeń, mapy hałasu / akustyczne, źródła promieniowania, gospodarka odpadami, hydrologia, mapa sozologiczna.

Jednym z najsilniejszych trendów współczesnego internetu jest kolektywne wsparcie administracji przez społeczeństwo. Żadna, nawet najbardziej sprawna, służba publiczna nie jest w stanie być wszędzie, w każdym momencie. Przekazanie społeczeństwu prostych, dostępnych i zrozumiałych narzędzi do informowania służb o sytuacjach niepożądanych nie tylko poprawia skuteczność ich działania, ale również daje poczucie współodpowiedzialności.

O popularności tego typu rozwiązania może świadczyć ilość zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Platforma umożliwia zgłaszanie wielu typów nadużyć poprzez desktopową przeglądarkę lub aplikację mobilną. Zgłoszenia trafiają do właściwych służb. Ilość zgłoszeń liczona jest już w milionach.

Na bazie tej technologii i idei mogą być tworzone rozwiązania dedykowane rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jednym z przykładów jest system walki ze smogiem. Obywatele otrzymują narzędzie do zgłaszania osób palących w piecach nieodpowiednimi paliwami. Efektywność systemu opiera się po pierwsze na automatycznej geolokalizacji zgłoszenia i przekazaniu jej do właściwych, również terytorialnie, służb.

Do prezentacji danych na mapach technologia GISPartner wykorzystuje m.in. dynamiczne klastrowanie punktów występujących w danej lokalizacji do punktu zawierającego ilość zgrupowanych obiektów. Funkcja wyróżnia się od tych dostępnych na rynku wyjątkową wydajnością. Dzięki zastosowanym komponentom obsługującym big data, klastrowanie może obsłużyć nie tysiące, a miliony obiektów.

Udział smartfonów (mobile) w generowaniu internetowego ruchu cały czas rośnie i wielu branżach jest już większych niż ruch pochodzący z przeglądarek zainstalowanych na komputerach (desktop). Korzystający z rozwiązań GIS klienci również oczekują możliwości dostępu do danych i usług za pośrednictwem telefonów.

GISPartner już od kilku lat udostępnia mobilne końcówki swoich systemów. Klientom ofertowana jest aplikacja w wersji Android oraz iOS. Wśród najpopularniejszych rozwiązań mobilnych naszego autorstwa jest aplikacja Geoportal Mobile, która umożliwia korzystanie na telefonach z zasobów Geoportalu Krajowego oraz wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

GISPartner posiada szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie transferu wiedzy, w szczególności poprzez e-learning. Posiadamy gotową, sprawdzoną technologię e-learningową. Jednocześnie jesteśmy w stanie przygotowywać materiały szkoleniowe. Dzięki temu zapewniamy kompleksową usługę realizującą potrzeby klientów z zakresie e-learningu.

Umożliwiamy sprawną integrację z systemami e-billingowymi oraz wiodącymi systemami e-płatności. Dzięki temu obsługujemy cały proces od złożenia wniosku, przez jego opłacenie, po decyzję.

Rozwiązania centralne

Geoportale, to specjalistyczne serwisy internetowe umożliwiającymi prezentację danych na mapach. Zakres ich zastosowań stale się poszerza i obejmuje zarówno jednostki administracji publicznej, jak i biznes.

GISPartner jest polskim liderem w dostarczaniu rozwiązań geoportalowych. Posiadamy ogromne doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w każdej skali, od pojedynczych gmin, przez województwa, do największego polskiego geoportalu – Geoportalu Krajowego wdrożonego dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Dzięki naszej autorskiej platformie iMap jesteśmy w stanie dostosować rozwiązanie dla każdego klienta, niezależnie od branży. Przy tym zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, wydajność systemu, czy zgodność z przepisami prawa, czy dyrektyw unijnych (INSPIRE).

Geostatytyka jest działem statystyki zajmujący się analizowaniu i prognozowaniu procesów umiejscowionych w przestrzeni i przebiegających w czasie. Z kolei portale geostatystyczne, to nowoczesne metoda kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych. Rozwiązania tego typu gromadzą, prezentują i dają możliwość atrakcyjnego udostępniania danych tego typu. Mogą być wykorzystywane zarówno do celów naukowych, informacyjnych, jak i w biznesie. W Polsce kluczowym systemem tej klasy jest Portal Geostatystyczny Głównego Urzędy Statystycznego, oparty o technologię GISPartner.

Nasze rozwiązania zawierają szerokie możliwości inwentaryzacji zasobów oraz równie szeroki wachlarz obsługiwanych rejestrów. Wszystkie elementy są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób wydatny wspierając w realizacji ustawowych obowiązków jednostki administracji publicznej.

Przykładowo moduł inwentaryzacji mienia gminy pozwala na prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących jej mienie, a także mienie Skarbu Państwa. Podstawowe funkcje modułu to ewidencjonowanie aktualnego stanu mienia (działek, klasoużytków, budynków, lokali, budowli oraz środków trwałych spoza danych EGiB), prowadzenie ewidencji obrotu mieniem (sprzedaż i nabycie, nieodpłatne przekazanie, podział i scalenie gruntów), prowadzenie rejestru użytkowania wieczystego i trwałego zarządu z wykorzystaniem funkcji naliczania opłat oraz generowania wydruków zawiadomień.

Wśród modułów związany z rejestrami można wymienić np. rejestr zabytków do prowadzenia ewidencji zabytków nieruchomych, występujących na danym terenie, objętych wojewódzką ewidencją zabytków oraz do planowania przestrzennego w zakresie ich ochrony). Ochrona zabytków jest obowiązkiem organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu obowiązującej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. i polega głównie na: zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganiu zjawiskom niepożądanym: niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków, ich kradzieżom, zaginięciom, nielegalnemu wywozowi za granicę; kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianiu zadań ochronnych w procesie planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska.

Innym przykładem rejestru jest rejestr form ochrony przyrody (m.in. parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne).

Jednostki administracji publicznej realizują szeroki zakres obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wiele z procesów obejmuje kontakt z mieszkańcami. Jednostki samorządu realizują więc usługi dla obywateli, a to jak te procesy przebiegają bezpośrednio wpływa na ocenę pracy urzędników.

GISPartner oferuje zaawansowane od strony możliwości i proste od strony obsługi systemy wspierające realizację e-usług dla mieszkańców. Oprogramowanie wielopłaszczyznowo wspiera urzędy w tym zakresie. Przede wszystkim umożliwia załatwienie szeregu spraw przez mieszkańców bez wychodzenia z domu. Wypełniane formularze posiadają walidację danych, co redukuje ilość błędnie wypełnionych wniosków. Mieszkańcy mają dodatkowo dostęp do informacji o postępach w procedowaniu sprawy. Efektem zastosowania rozwiązania jest ograniczenie czasu na obsługę spraw zarówno po stronie mieszkańców, jak i urzędu, a przez to poprawa efektywności pracy urzędu i oceny jego pracy przez mieszkańców.

Rozwiązanie obejmuje możliwość integracji z systemem GIS, np. w celu precyzyjnego wskazania lokalizacji, której dotyczy sprawa oraz z platformą ePUAP.

Przykładowym zastosowaniem modułu jest proces wydawania decyzji administracyjnych poprzez prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji z zakresu administracji architektonicznej i budowlanej oraz nadzoru budowlanego – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacja inwestycji celu publicznego, wnioski i zgłoszenia budowlane, decyzje budowlane, wnioski o użytkowanie, decyzje na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Ponadto moduł posiada funkcje generowania dokumentów na podstawie zestandaryzowanych szablonów, takich jak pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę itd. Udostępnia również narzędzia tworzenia podstawowych zestawień i raportów, np. dla GUS.

Podstawa prawna – Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj. Dz.U. 2015 poz. 199), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zmianami, tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267).

Obieg dokumentów w organizacji, to krwiobieg informacji zapewniający jej efektywne funkcjonowanie. Sprawny przepływ dokumentów dotyczy już małych organizacji, ale staje się szczególnie istotnych w przypadku kiedy skala firmy, czy instytucji jest duża. Rozwiązania GISPartner, oparte na wielu praktycznych doświadczeniach, zapewniają taką efektywność. Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie własne lub zintegrować system, np. GIS, z system obiegu dokumentów zgodnym z definicją Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Dodatkowo system może być zintegrowany z ePUAPem.

Duże organizacje, często rozproszone terytorialnie, dla sprawnego działania potrzebują sprawnego zarządzania procesami. GISPartner wdrażał z sukcesami w takich organizacjach mechanizmy oparte o silnik procesów (BPMS). Opierający się na zaimplementowaną strukturę organizacyjną system umożliwia dowolne modelowanie procesów, a następnie realizowanie zadań zgodnie z określonymi ścieżkami.

Zarządzanie infrastrukturą hydrologiczną jest złożonym i wymagającym zadaniem, między innymi ze względu na jej terytorialne rozproszenie. Z kolei oparta na danych analiza hydrologiczna wpływa bezpośrednio na wiele aspektów bezpieczeństwa kraju. GISPartner posiada szerokie doświadczenie w pracy z projektami hydrologicznymi, na czele z Informatycznym Systemem Osłony Kraju. Jest to złożone rozwiązanie opracowane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

INSPIRE to INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie), czyli zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Celem jest wsparcie ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań, mogących mieć wpływ na środowisko, poprzez stworzenie jednolitej europejskiej infrastruktury danych przestrzennych. Podstawą prawną jest dyrektywa INSPIRE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, której tekst został opublikowany 25 kwietnia 2004 roku, a 15 maja 2007 roku nastąpiła ratyfikacja. Dyrektywa ma za zadanie stworzyć jednolite standardy tworzenia baz danych, usprawnić i zwiększyć dostęp do zasobów przestrzennych oraz wzmocnić współpracę polegającą na wymianie i analizie danych przestrzennych między instytucjami w Europie.

GISPartner oferuje usługi wdrażania aplikacji i portali mapowych zgodnych z wymogami dyrektywy INSPIRE. Zgodność naszych rozwiązań z INSPIRE wynika już z samej architektury platformy iMap. Praktycznym potwierdzeniem tej zgodności jest bardzo duża ilości wdrożeń przy projektach zróżnicowanych zarówno, jeżeli chodzi o skalę, jak i sektor.

Wśród wymaganych przez INSPIRE usług wspieranych przez nasze rozwiązania wymienić możemy m.in.: usługi wyszukiwania, usługi przeglądania, usługi pobierania, usługi przekształcania – wszystkie wg określonych dyrektywą wytycznych.

Integracja systemu GIS z systemami obiegu dokumentów gwarantuje pełną obsługę procesu załatwienia sprawy w urzędzie, przy jednoczesnym skróceniu czasu jej obsługi. Dokumenty wpływają do urzędu od mieszkańca lub potencjalnego inwestora poprzez platformę ePUAP (podpis elektroniczny lub profil zaufany weryfikują podmiot), następnie rejestrowany jest w urzędowym systemie obiegu dokumentów (EOD) i trafia poprzez dekretację bezpośrednio do aplikacji rejestrowej obsługiwanej przez pracownika urzędu. Sprawa może być również rejestrowana graficznie w systemie GIS. W aplikacji rejestrowej przygotowywany jest stosowny dokument np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zwrotnie trafia, jako odpowiedź do systemu obiegu dokumentów i do wnioskodawcy poprzez platformę ePUAP.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zmianami)

Jednym z najsilniejszych trendów współczesnego internetu jest kolektywne wsparcie administracji przez społeczeństwo. Żadna, nawet najbardziej sprawna, służba publiczna nie jest w stanie być wszędzie, w każdym momencie. Przekazanie społeczeństwu prostych, dostępnych i zrozumiałych narzędzi do informowania służb o sytuacjach niepożądanych nie tylko poprawia skuteczność ich działania, ale również daje poczucie współodpowiedzialności.

O popularności tego typu rozwiązania może świadczyć ilość zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Platforma umożliwia zgłaszanie wielu typów nadużyć poprzez desktopową przeglądarkę lub aplikację mobilną. Zgłoszenia trafiają do właściwych służb. Ilość zgłoszeń liczona jest już w milionach.

Na bazie tej technologii i idei mogą być tworzone rozwiązania dedykowane rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jednym z przykładów jest system walki ze smogiem. Obywatele otrzymują narzędzie do zgłaszania osób palących w piecach nieodpowiednimi paliwami. Efektywność systemu opiera się po pierwsze na automatycznej geolokalizacji zgłoszenia i przekazaniu jej do właściwych, również terytorialnie, służb.

Do prezentacji danych na mapach technologia GISPartner wykorzystuje m.in. dynamiczne klastrowanie punktów występujących w danej lokalizacji do punktu zawierającego ilość zgrupowanych obiektów. Funkcja wyróżnia się od tych dostępnych na rynku wyjątkową wydajnością. Dzięki zastosowanym komponentom obsługującym big data, klastrowanie może obsłużyć nie tysiące, a miliony obiektów.

Sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych nie może odbywać się w oderwaniu od przestrzeni. Dlatego jednym z zastosowań systemów GIS jest właśnie wsparcie właściwych służb w przeciwdziałaniu i walce z efektami różnego rodzaju zagrożeń. Również systemy GISPartner zawierają rozwiązania odpowiadające na tego rodzaju potrzeby.

Elastyczność platformy iMap autorstwa GISPartner daje ogromne możliwości tworzenia tematycznych geoportali. Geoportale tematyczne mogą być niezależnymi serwisami lub opierać się na istniejącego już na danym terenie geoportal ogólnego. Wśród naprawdę olbrzymiej ilości możliwych zastosowań, można wymienić kilka przykładów.

Turystyka. Wskazanie najciekawszych obiektów o potencjale turystycznym wraz z ich szczegółowym opisem, propozycje tras pieszych i rowerowych, w tym szlaki tematyczne, prezentacja kulinarnego dziedzictwa regionu, w tym przez prezentację produktów tradycyjnych i regionalnych, informacje o wydarzeniach w regionie, prezentacja tras narciarskich i wiele innych.

Gospodarka. Geoportal zwierający oferty inwestycyjne regionu czy gminy. Umożliwiająca filtrowanie po istotnych dla potencjalnego inwestora wyszukiwarka w połączeniu z dostępnym na mapach pakietem informacji, np. planie zagospodarowania przestrzennego, daje kompletny obraz danej lokalizacji.

Środowisko. Oznaczenie i opis terenów chronionych, wskazanie pomników przyrody, mapy zanieczyszczeń, mapy hałasu / akustyczne, źródła promieniowania, gospodarka odpadami, hydrologia, mapa sozologiczna.

Jednym z najsilniejszych trendów współczesnego internetu jest kolektywne wsparcie administracji przez społeczeństwo. Żadna, nawet najbardziej sprawna, służba publiczna nie jest w stanie być wszędzie, w każdym momencie. Przekazanie społeczeństwu prostych, dostępnych i zrozumiałych narzędzi do informowania służb o sytuacjach niepożądanych nie tylko poprawia skuteczność ich działania, ale również daje poczucie współodpowiedzialności.

O popularności tego typu rozwiązania może świadczyć ilość zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Platforma umożliwia zgłaszanie wielu typów nadużyć poprzez desktopową przeglądarkę lub aplikację mobilną. Zgłoszenia trafiają do właściwych służb. Ilość zgłoszeń liczona jest już w milionach.

Na bazie tej technologii i idei mogą być tworzone rozwiązania dedykowane rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jednym z przykładów jest system walki ze smogiem. Obywatele otrzymują narzędzie do zgłaszania osób palących w piecach nieodpowiednimi paliwami. Efektywność systemu opiera się po pierwsze na automatycznej geolokalizacji zgłoszenia i przekazaniu jej do właściwych, również terytorialnie, służb.

Do prezentacji danych na mapach technologia GISPartner wykorzystuje m.in. dynamiczne klastrowanie punktów występujących w danej lokalizacji do punktu zawierającego ilość zgrupowanych obiektów. Funkcja wyróżnia się od tych dostępnych na rynku wyjątkową wydajnością. Dzięki zastosowanym komponentom obsługującym big data, klastrowanie może obsłużyć nie tysiące, a miliony obiektów.

Udział smartfonów (mobile) w generowaniu internetowego ruchu cały czas rośnie i wielu branżach jest już większych niż ruch pochodzący z przeglądarek zainstalowanych na komputerach (desktop). Korzystający z rozwiązań GIS klienci również oczekują możliwości dostępu do danych i usług za pośrednictwem telefonów.

GISPartner już od kilku lat udostępnia mobilne końcówki swoich systemów. Klientom ofertowana jest aplikacja w wersji Android oraz iOS. Wśród najpopularniejszych rozwiązań mobilnych naszego autorstwa jest aplikacja Geoportal Mobile, która umożliwia korzystanie na telefonach z zasobów Geoportalu Krajowego oraz wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

GISPartner posiada szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie transferu wiedzy, w szczególności poprzez e-learning. Posiadamy gotową, sprawdzoną technologię e-learningową. Jednocześnie jesteśmy w stanie przygotowywać materiały szkoleniowe. Dzięki temu zapewniamy kompleksową usługę realizującą potrzeby klientów z zakresie e-learningu.

Umożliwiamy sprawną integrację z systemami e-billingowymi oraz wiodącymi systemami e-płatności. Dzięki temu obsługujemy cały proces od złożenia wniosku, przez jego opłacenie, po decyzję.

Rozwiązania biznesowe

Geoportale, to specjalistyczne serwisy internetowe umożliwiającymi prezentację danych na mapach. Zakres ich zastosowań stale się poszerza i obejmuje zarówno jednostki administracji publicznej, jak i biznes.

GISPartner jest polskim liderem w dostarczaniu rozwiązań geoportalowych. Posiadamy ogromne doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w każdej skali, od pojedynczych gmin, przez województwa, do największego polskiego geoportalu – Geoportalu Krajowego wdrożonego dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Dzięki naszej autorskiej platformie iMap jesteśmy w stanie dostosować rozwiązanie dla każdego klienta, niezależnie od branży. Przy tym zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, wydajność systemu, czy zgodność z przepisami prawa, czy dyrektyw unijnych (INSPIRE).

Duże organizacje, często rozproszone terytorialnie, dla sprawnego działania potrzebują sprawnego zarządzania procesami. GISPartner wdrażał z sukcesami w takich organizacjach mechanizmy oparte o silnik procesów (BPMS). Opierający się na zaimplementowaną strukturę organizacyjną system umożliwia dowolne modelowanie procesów, a następnie realizowanie zadań zgodnie z określonymi ścieżkami.

Wspiera jednostki samorządowe w procesach planowania i podejmowania decyzji w zakresie przestrzeni.

Moduł prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w zestandaryzowanej formie danych wektorowych oraz rysunki rastrowe), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także rejestry planistyczne związane z tymi dokumentami (wnioski o sporządzenie lub zmianę, wnioski o wypis i wyrys, wnioski i uwagi do projektów dokumentów planistycznych). Ponadto udostępnione narzędzia zapewniają możliwość automatycznego tworzenia wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Moduł pozwala na prowadzenie pełnego procesu przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego, jego uchwalenia oraz zasilenia bazy danych nowym dokumentem.

Moduł można rozszerzony o funkcje konsultacji społecznych wyłożonych do publicznego wglądu projektów dokumentów planistycznych. W przypadku integracji systemu z platformą ePUAP, możliwe jest składanie wniosków i uwag do projektu planu miejscowego dla użytkowników posiadających konta na ePUAP.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj. Dz.U. 2015 poz. 199)

Nasze rozwiązania zawierają szerokie możliwości inwentaryzacji zasobów oraz równie szeroki wachlarz obsługiwanych rejestrów. Wszystkie elementy są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób wydatny wspierając w realizacji ustawowych obowiązków jednostki administracji publicznej.

Przykładowo moduł inwentaryzacji mienia gminy pozwala na prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących jej mienie, a także mienie Skarbu Państwa. Podstawowe funkcje modułu to ewidencjonowanie aktualnego stanu mienia (działek, klasoużytków, budynków, lokali, budowli oraz środków trwałych spoza danych EGiB), prowadzenie ewidencji obrotu mieniem (sprzedaż i nabycie, nieodpłatne przekazanie, podział i scalenie gruntów), prowadzenie rejestru użytkowania wieczystego i trwałego zarządu z wykorzystaniem funkcji naliczania opłat oraz generowania wydruków zawiadomień.

Wśród modułów związany z rejestrami można wymienić np. rejestr zabytków do prowadzenia ewidencji zabytków nieruchomych, występujących na danym terenie, objętych wojewódzką ewidencją zabytków oraz do planowania przestrzennego w zakresie ich ochrony). Ochrona zabytków jest obowiązkiem organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu obowiązującej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. i polega głównie na: zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganiu zjawiskom niepożądanym: niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków, ich kradzieżom, zaginięciom, nielegalnemu wywozowi za granicę; kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianiu zadań ochronnych w procesie planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska.

Innym przykładem rejestru jest rejestr form ochrony przyrody (m.in. parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne).

Jednostki administracji publicznej realizują szeroki zakres obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wiele z procesów obejmuje kontakt z mieszkańcami. Jednostki samorządu realizują więc usługi dla obywateli, a to jak te procesy przebiegają bezpośrednio wpływa na ocenę pracy urzędników.

GISPartner oferuje zaawansowane od strony możliwości i proste od strony obsługi systemy wspierające realizację e-usług dla mieszkańców. Oprogramowanie wielopłaszczyznowo wspiera urzędy w tym zakresie. Przede wszystkim umożliwia załatwienie szeregu spraw przez mieszkańców bez wychodzenia z domu. Wypełniane formularze posiadają walidację danych, co redukuje ilość błędnie wypełnionych wniosków. Mieszkańcy mają dodatkowo dostęp do informacji o postępach w procedowaniu sprawy. Efektem zastosowania rozwiązania jest ograniczenie czasu na obsługę spraw zarówno po stronie mieszkańców, jak i urzędu, a przez to poprawa efektywności pracy urzędu i oceny jego pracy przez mieszkańców.

Rozwiązanie obejmuje możliwość integracji z systemem GIS, np. w celu precyzyjnego wskazania lokalizacji, której dotyczy sprawa oraz z platformą ePUAP.

Przykładowym zastosowaniem modułu jest proces wydawania decyzji administracyjnych poprzez prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji z zakresu administracji architektonicznej i budowlanej oraz nadzoru budowlanego – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacja inwestycji celu publicznego, wnioski i zgłoszenia budowlane, decyzje budowlane, wnioski o użytkowanie, decyzje na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Ponadto moduł posiada funkcje generowania dokumentów na podstawie zestandaryzowanych szablonów, takich jak pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę itd. Udostępnia również narzędzia tworzenia podstawowych zestawień i raportów, np. dla GUS.

Podstawa prawna – Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj. Dz.U. 2015 poz. 199), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zmianami, tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267).

Obieg dokumentów w organizacji, to krwiobieg informacji zapewniający jej efektywne funkcjonowanie. Sprawny przepływ dokumentów dotyczy już małych organizacji, ale staje się szczególnie istotnych w przypadku kiedy skala firmy, czy instytucji jest duża. Rozwiązania GISPartner, oparte na wielu praktycznych doświadczeniach, zapewniają taką efektywność. Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie własne lub zintegrować system, np. GIS, z system obiegu dokumentów zgodnym z definicją Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Dodatkowo system może być zintegrowany z ePUAPem.

Integracja systemu GIS z systemami obiegu dokumentów gwarantuje pełną obsługę procesu załatwienia sprawy w urzędzie, przy jednoczesnym skróceniu czasu jej obsługi. Dokumenty wpływają do urzędu od mieszkańca lub potencjalnego inwestora poprzez platformę ePUAP (podpis elektroniczny lub profil zaufany weryfikują podmiot), następnie rejestrowany jest w urzędowym systemie obiegu dokumentów (EOD) i trafia poprzez dekretację bezpośrednio do aplikacji rejestrowej obsługiwanej przez pracownika urzędu. Sprawa może być również rejestrowana graficznie w systemie GIS. W aplikacji rejestrowej przygotowywany jest stosowny dokument np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zwrotnie trafia, jako odpowiedź do systemu obiegu dokumentów i do wnioskodawcy poprzez platformę ePUAP.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zmianami)

Jednym z najsilniejszych trendów współczesnego internetu jest kolektywne wsparcie administracji przez społeczeństwo. Żadna, nawet najbardziej sprawna, służba publiczna nie jest w stanie być wszędzie, w każdym momencie. Przekazanie społeczeństwu prostych, dostępnych i zrozumiałych narzędzi do informowania służb o sytuacjach niepożądanych nie tylko poprawia skuteczność ich działania, ale również daje poczucie współodpowiedzialności.

O popularności tego typu rozwiązania może świadczyć ilość zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Platforma umożliwia zgłaszanie wielu typów nadużyć poprzez desktopową przeglądarkę lub aplikację mobilną. Zgłoszenia trafiają do właściwych służb. Ilość zgłoszeń liczona jest już w milionach.

Na bazie tej technologii i idei mogą być tworzone rozwiązania dedykowane rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jednym z przykładów jest system walki ze smogiem. Obywatele otrzymują narzędzie do zgłaszania osób palących w piecach nieodpowiednimi paliwami. Efektywność systemu opiera się po pierwsze na automatycznej geolokalizacji zgłoszenia i przekazaniu jej do właściwych, również terytorialnie, służb.

Do prezentacji danych na mapach technologia GISPartner wykorzystuje m.in. dynamiczne klastrowanie punktów występujących w danej lokalizacji do punktu zawierającego ilość zgrupowanych obiektów. Funkcja wyróżnia się od tych dostępnych na rynku wyjątkową wydajnością. Dzięki zastosowanym komponentom obsługującym big data, klastrowanie może obsłużyć nie tysiące, a miliony obiektów.

Elastyczność platformy iMap autorstwa GISPartner daje ogromne możliwości tworzenia tematycznych geoportali. Geoportale tematyczne mogą być niezależnymi serwisami lub opierać się na istniejącego już na danym terenie geoportal ogólnego. Wśród naprawdę olbrzymiej ilości możliwych zastosowań, można wymienić kilka przykładów.

Turystyka. Wskazanie najciekawszych obiektów o potencjale turystycznym wraz z ich szczegółowym opisem, propozycje tras pieszych i rowerowych, w tym szlaki tematyczne, prezentacja kulinarnego dziedzictwa regionu, w tym przez prezentację produktów tradycyjnych i regionalnych, informacje o wydarzeniach w regionie, prezentacja tras narciarskich i wiele innych.

Gospodarka. Geoportal zwierający oferty inwestycyjne regionu czy gminy. Umożliwiająca filtrowanie po istotnych dla potencjalnego inwestora wyszukiwarka w połączeniu z dostępnym na mapach pakietem informacji, np. planie zagospodarowania przestrzennego, daje kompletny obraz danej lokalizacji.

Środowisko. Oznaczenie i opis terenów chronionych, wskazanie pomników przyrody, mapy zanieczyszczeń, mapy hałasu / akustyczne, źródła promieniowania, gospodarka odpadami, hydrologia, mapa sozologiczna.

Udział smartfonów (mobile) w generowaniu internetowego ruchu cały czas rośnie i wielu branżach jest już większych niż ruch pochodzący z przeglądarek zainstalowanych na komputerach (desktop). Korzystający z rozwiązań GIS klienci również oczekują możliwości dostępu do danych i usług za pośrednictwem telefonów.

GISPartner już od kilku lat udostępnia mobilne końcówki swoich systemów. Klientom ofertowana jest aplikacja w wersji Android oraz iOS. Wśród najpopularniejszych rozwiązań mobilnych naszego autorstwa jest aplikacja Geoportal Mobile, która umożliwia korzystanie na telefonach z zasobów Geoportalu Krajowego oraz wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Umożliwiamy sprawną integrację z systemami e-billingowymi oraz wiodącymi systemami e-płatności. Dzięki temu obsługujemy cały proces od złożenia wniosku, przez jego opłacenie, po decyzję.

Usługi dodane

GISPartner działa na polskim rynku IT od 2003 roku. Przez ten okres nasz Zespół zebrał bezprecedensowy zasób praktycznej wiedzy i umiejętności. Dziesiątki wdrożeń, w każdej skali, szeroki zakres tematyczny, praca przy projektach o znaczeniu strategicznym dla Państwa. Daje nam to silne podstawy do wsparcia naszych klientów unikalną wiedzą.

Świadczymy usługi w zakresie konsultingu IT, GIS i środowiskowy. Dzięki naszym usługom klienci dokonują wyborów optymalnych merytorycznie i kosztowo.

GISPartner zapewnia możliwość integracji zobrazowań satelitarnych w przygotowywanych przez siebie systemach. Dane mogą być umieszczane i prezentowane w systemie jako niezależne warstwy umożliwiając ich dowolne zestawienie z innymi danymi.

Jesteśmy też w stanie zapewnić przygotowanie dedykowanych potrzebom klienta modułów analitycznych, a następnie udostępnienie wyników takiego przetwarzania na mapach.

Zapewniamy również doradztwo w zakresie doboru zobrazowań satelitarnych do określonych potrzeb. Na życzenia klienta możemy zapewnić optymalne od strony jakości i ceny zobrazowania satelitarne od jednego z naszych dostawców.

Nasz Dział Serwisu i wsparcia technicznego zapewnia profesjonalne usługi gwarancyjne i pogwarancyjne naszych rozwiązań. Jako oficjalny partner Esri w Polsce służymy również wsparciem w zakresie produktów Esri, w szczególności linii ArcGIS.

ESRI (akronim od Environmental Systems Research Institute), to działający w globalnej skali dostawca oprogramowania GIS. Posiadająca centralę w Kalifornii firma istnieje od 1969 roku. Obecnie jest światowym liderem wśród dostawców oprogramowania GIS z udziałem rynku przekraczającym 40%.

Kluczową dla firmy linią produktów jest ArcGIS, obejmującą swoim działaniem serwery, aplikacje desktop, mobile i web.

GISPartner praktycznie od początku swojego istnienia współpracuje z Esri. Od wielu lat jesteśmy członkiem Esri Partner Network, co jest potwierdzeniem najwyższego stopnia kompetencji naszego zespołu w zakresie produktów linii ArcGIS.

Niezależnie od tego, czy nasi Klienci oczekują wdrożenia u siebie narzędzi opartych o ArcGIS, szkoleń, doradztwa, czy po prosty nabycia licencji – nasi specjaliści są gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, za którym stoją dziesiątki zadowolonych Klientów.

Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.