Scroll Top
Geoportal Małopolski
Rozbudowany system informacji przestrzennej dla Województwa Małopolskiego.
Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Klient

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ADRES
Aplikacje mobilne
Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP)

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP), to jeden z najbardziej rozbudowanych i bogatych w treści regionalnych geoportali. GISPartner wraz z konsorcjantem uczestniczyła w realizacji projektu w zakresie usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania oraz wymiany danych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jest projektem, skierowanym zarówno do społeczeństwa jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną. W ramach systemu, Województwo zapewnia referencyjne dane, które wykorzystywane są przez instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych oraz aktualizowania udostępnionych danych i usług. MIIP usprawnia zatem funkcjonowanie administracji na poziomie województwa, powiatów i gmin, zapewnia również mechanizmy rozbudowy baz danych o nowe zasoby i usługi, oraz przyczynia się do podniesienia jakości obsługi interesantów jednostek publicznych.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej, jako system regionalny, wypełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE poprzez: publikację metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz ich aktualizację na serwerze katalogowym zgodnym z OGC CSW 2.0.2 i ISO Application Profile 1.0.0, zapewnia również, m.in. dostęp do usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.

System MIIP zbudowany jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań firmy GISPartner na bazie oprogramowania GIS firmy Esri (rodzina ArcGIS).

Wybrane elementy projektu:

 • wdrożono aplikację kliencką usług OGC;
 • wdrożono aplikację internetową zarządzającą użytkownikami oraz ich uprawnieniami w zakresie dostępu do serwisów mapowych oraz usługi katalogowej;
 • dostarczono i wdrożono serwer katalogowy w oparciu o OGC CSW 2.0.2 i ISO Application Profile 1.0.0, wraz z rekomendowanym systemem operacyjnym;
 • wdrożono usługę sieciową edytora metadanych dla zbiorów, serii i usług danych przestrzennych;
 • wdrożono usługę monitorowania;
 • wdrożono i skonfigurowano serwer usług danych przestrzennych
 • opracowano model danych dla zbiorów danych WODGiK oraz stworzono fizyczne struktury w systemie zarządzania bazą danych
 • dokonano migracji do zaakceptowanych przez Zamawiającego struktur oraz publikacji w postaci serwisów WMS i WFS oraz serwisów buforowanych i kafelkowanych ArcGIS Server REST.

Znaczącym elementem projektu było wykonane przez GISPartner przetworzenie dane analogowych, wykorzystywanych przez Urząd Wojewódzki, do postaci cyfrowej. W ten sposób powstały tematyczne kompozycje mapowe zawierające 25 serwisów włączonych do Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Szczególnie interesującą częścią MIIP jest unikalny moduł statystyczny, którego projekt funkcjonalny oraz pomysły na realizację, firma GISPartner wykonała wspólnie z Wydziałem Geodezji UMWM. Moduł ten pozwala na tworzenie kartogramów oraz kartodiagramów (również przy jednoczesnej ich prezentacji), zarówno dla danych które zostały już zdefiniowane przez administratora, jak i dowolnych danych użytkownika, odnoszących się do obszarów gmin i powiatów.

Wykonane diagramy można dowolnie edytować, wyświetlać histogramy, jak i drukować własne opracowania statystyczne. Moduł ten może być szeroko wykorzystywany zarówno przez administrację publiczną, jak i do celów dydaktycznych (szkoły, uczelnie).

Podsumowując zakres tematyczny informacji dostępny w MIIP można wymienić znajdujące się w nim moduły:

 • Moduł statystyczny
 • Mapa geodezyjna miasta Krakowa – treść ewidencji gruntów i budynków wraz z elementami mapy zasadniczej
 • Kultura – imprezy kulturalne, księgarnie edycji „ Książka i róża”
 • Nieruchomości województwa – to działki będące własnością Województwa Małopolskiego oraz budynki należące do Województwa lub wojewódzkich jednostek organizacyjnych
 • Obiekty turystyczne – karczmy , obiekty konferencyjne, obiekty agroturystyczne
 • Szlaki tematyczne – szlak architektury drewnianej, obiekty szlaku frontu wschodniego
 • Specjalna strefa ekonomiczna – prezentuje kompleksy, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach
 • Źródła promieniowana elektromagnetycznego – stacje radiokomunikacyjne, elektromagnetyczne, słupy i linie elektromagnetyczne
 • Szpitale – prezentuje publiczne i niepubliczne szpitale z obszaru województwa z informacją o oddziałach. Dodatkowo w tej samej kompozycji umieszczona została warstwa wskaźnik liczby łóżek, która przedstawia liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach przypadającą na 10 000 mieszkańców w rozbiciu na powiaty
 • Gospodarka odpadami – przedstawia zakłady przetwarzania baterii, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów oraz instalacje do ich zagospodarowania
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)
 • Mapa emisji zanieczyszczeń
 • Mapa akustyczna
 • Ochrona przyrody – pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu
 • Ortofotomapa
 • Topografia, sozologia, hydrografia

Z kolei wśród szerokiego, dzięki zastosowaniu platformy iMap, zakresu dostępnych narzędzi można wymienić m.in.:

 • wyszukiwanie pełnotekstowe,
 • multiselekcja obiektów jednej warstwy na podstawie przecięcia ze szkicem utworzonym z wybranych obiektów innej warstwy np. powiększonej o bufor,
 • możliwość tworzenia zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów,
 • możliwość wykonywania pomiarów wysokości, powierzchni, odległości,
 • tworzenie kartogramów i kartodiagramów w module statystycznym,
 • zaimplementowana specyfikacja oraz obsługa następujących serwisów mapowych: WMS, WFS/WMTS, WCS, ArcGIS Server (m.in. dla REST i SOAP).

Ideą Klienta jest udostępnianie szerszych i pełniejszych informacji społeczeństwu. Ideą firmy GIPartner jest również tworzenie takich rozwiązań, które mogą być w każdej chwili rozbudowywane i aktualizowane zgodnie z nowymi standardami i wymogami, tak by w pełni zaspokoić potrzeby Klientów.

Zobacz również
Clear Filters
Geoportal Krajowy – najważniejsza mapa Polski
ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
GAZ SYSTEM – integracja systemów GIS i SAP
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Portal Geostatystyczny z danymi GUS
Ekointerwencja – w walce ze smogiem
MZGK Nowa Sól – zintegrowany e-bok i GIS
Geoportal Dolnego Śląska – mapy na każdą potrzebę
Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać niektóre informacje, zazwyczaj w formie "ciasteczek". W tym miejscu możesz zmienić swoje ustawienia prywatności, ale pamiętaj, że brak wyrażenia zgody może uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.