Main Content

ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju

Spółka GISPartner zrealizowała z sukcesem umowę zawartą z PGW Wody Polskie, które działały w imieniu własnym oraz IMGW-PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy) na odtworzenie i dokończenie budowy oraz wdrożenie i uruchomienie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK).

W krótkim czasie wykonano prace w zakresie odtworzenia środowiska systemu, zasilenia go danymi, skonfigurowania i wdrożenia produkcyjnego szeregu aplikacji.
Warto zauważyć, że zdecydowana większość Systemu powstała w oparciu o produkty standardowe GISPartner i GeoTechnologies z rodziny iMap.

Kluczowymi elementami Systemu są:
Hydroportal - publiczny portal obejmujących swoim zakresem szeroko pojętą tematykę gospodarowania wodami na obszarze Polski. Publikuje zestawy danych mapowych m.in. w zakresie:
• Wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
• Mapy ryzyka powodziowego,
• Mapy zagrożenia powodziowego,
• Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Krajowy Portal ISOK - portal umożliwiający przeglądanie i analizowanie danych publikowanych przez IMGW-PIB w zakresie aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych i map zagrożeń meteorologicznych (MZM).

Łącznie prezentowane są dane dla 8 zagrożeń atmosferycznych, jak: zagrożenia termiczne, wysokie prędkości wiatru, wysokie opady śniegu, wystąpienia mgły, gołoledzi, burzy z gradem, szadzi, czy intensywne opady atmosferyczne.
Zagrożenia wybrane zostały jako powodujące największe niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka oraz jego działalności gospodarczej, a także dla środowiska naturalnego.
W prognostycznych Mapach innych zagrożeń (MIZ) analizowane zagrożenia uzależniono od wywołujących je warunków hydrologicznych i meteorologicznych. W oparciu o te dane opracowano mapy:
• mapę zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne,
• mapę poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne,
• mapę zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne,
• mapę zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne,
• mapę ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Dla obywateli i służb zarządzania kryzysowego dedykowany jest Moduł Ostrzeżeń i Powiadomień (MOP), w którym możliwe jest uruchomienie subskrypcji wybranych zagrożeń w celu szybkiego ostrzegania.

Oprócz portali dostępnych dla wszystkich użytkowników powstały aplikacje ułatwiające pracę urzędnikom takie jak:
Portal rejestrowy System Informacyjny Gospodarowania Wodami (SIGW) - aplikacja umożliwiająca pracownikom PGWWP prowadzenie rejestrów zgodnie z Ustawą Prawo wodne. Pozwala na wprowadzanie i odczytywanie danych dotyczących gospodarki wodnej z uruchomionej i zasilonej olbrzymiej bazy danych przestrzennych i opisowych.

Moduł Zarządzania Sprawami (MZS) - służący do wsparcia realizacji procesów biznesowych w organizacji poprzez przydzielanie zadań związanych z prowadzonymi sprawami dla określonych użytkowników i grup użytkowników. Moduł „prowadzi” użytkownika po modelowej ścieżce danego procesu biznesowego, umożliwiając jednocześnie elastyczne reagowanie w sytuacjach nietypowych dla standardowego przebiegu procesu.

Elektroniczne Biuro Obsługi klienta eBOK - umożliwia wypełnienie oraz wysłanie wniosków do określonych jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Do autoryzacji użytkowników eBOK wykorzystuje narzędzia takie jak Profil Zaufany i Podpis Elektroniczny (kwalifikowany).

Moduł dystrybucji danych (MDD) pozwala uprawnionym użytkownikom wczytywanie, przetwarzanie a następnie dystrybuowanie zbiorów danych przestrzennych ISOK oraz danych własnych, wczytanych z zewnątrz. Użytkownik ma stały dostęp do najbardziej aktualnych danych systemu.

Komponent INSPIRE wynikający z wymagań DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), umożliwia za pośrednictwem usług sieciowych: Wyszukiwania (metadane), Przeglądania (mapy), Pobierania (dane) interpelacyjnych i zharmonizowanych danych przestrzennych dla wielu tematów udostępnianych przez System. INSPIRE udostępnia 19 takich usług.

Podsumowując, System ISOK umożliwi efektywne monitorowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych. W swym zamyśle, system, poprzez wsparcie PGWWP, IMGW oraz innych organów zajmujących się tematyką zarządzania kryzysowego zapewni efektywne monitorowanie, powiadamianie o możliwości wystąpienia zagrożeń oraz pozwoli zabezpieczyć kraj przed skutkami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

isok1
Powiększ
isok1
isok2
Powiększ
isok2
isok3
Powiększ
isok3
isok4
Powiększ
isok4
isok5
Powiększ
isok5
isok6
Powiększ
isok6

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.