Main Content

iMapCity

iMapCity

Rozwiązania dla samorządów

Dla samorządów iMapCity

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie gamy produktów, które w pełni zaspokajałyby potrzeby i realizowały zadania określone prawem nałożonym przez polskie ustawodawstwo na jednostki samorządowe i rządowe.

iMapCity to system dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, będący zestawem narzędzi wspierających jednostki samorządowe w zakresie realizacji procedur urzędowych, tj. w prowadzeniu rejestrów tematycznych czy baz informacji mających swoje odniesienie do przestrzeni geograficznej (np. ewidencja gruntów i budynków, rejestr nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, rejestr zabytków).

iMapCity wspiera także wydawanie dokumentów urzędowych oraz zapewnia wiele innych funkcji realizujących lub wspierających zadania statutowe spoczywające na gminach i powiatach (np. wypisy czy wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje architektoniczne, pozwolenia na budowę, zawiadomienie o nadaniu adresu nieruchomości) .
Rozwiązanie jest dostosowane i zgodne z obowiązującymi,krajowymi i europejskim, przepisami prawa.

Funkcje systemu i korzyści zastosowania

iMap City oferowany przez firmę GISPartner to zestaw narzędzi odpowiadający kompetencjom i zakresowi odpowiedzialności jednostek administracji publicznej. Wspomaga realizację poszczególnych zadań pozwalając na skrócenie czasu ich obsługi oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

iMapCity wsparciem dla każdej gminy i powiatu

Obsługuje następujące zagadnienia tematyczne:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Moduł służy wspieraniu procesów planowania i podejmowania decyzji w zakresie przestrzeni jednostki samorządowej.

Moduł prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w zestandaryzowanej formie danych wektorowych oraz rysunki rastrowe), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także rejestry planistyczne związane z tymi dokumentami (wnioski o sporządzenie lub zmianę, wnioski o wypis i wyrys, wnioski i uwagi do projektów dokumentów planistycznych). Ponadto udostępnione narzędzia zapewniają możliwość automatycznego tworzenia wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Moduł pozwala na prowadzenie pełnego procesu przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego, jego uchwalenia, oraz zasilenia bazy danych nowym dokumentem.

Dodatkowo modułu rozszerzony zostać może o funkcje konsultacji społecznych wyłożonych do publicznego wglądu projektów dokumentów planistycznych. W przypadku integracji systemu z platformą ePUAP, możliwe jest składanie wniosków i uwag do projektu planu miejscowego dla użytkowników posiadajacych konta na ePUAP.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj Dz.U. 2015 poz. 199)

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Moduł zapewnia prowadzenie rejestru miejscowości, ulic i punktów adresowych oraz weryfikację bazy adresowej w obrębie jednostki samorządowej.

Pozwala na przestrzenną prezentację rejestru (mapa), edycję danych przestrzennych, przechowywanie i przeglądanie dokumentów dotyczących rejestru, automatyczne generowanie zawiadomień o nadaniu adresu oraz niezbędnych zestawień i raportów (np. dla GUS). Modułu zapewnia prowadzenie bazy danych w strukturze zgodnej ze schematem EMUIA oraz eksport danych do formatu GML. Ponadto moduł udostępnia dodatkowe funkcje pomocne dla pracy jednostki samorządu terytorialnego budując referencyjną bazę danych punktów adresowych.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  

MIENIE KOMUNALNE GMINY

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz mienie Skarbu Państwa. Podstawowe funkcje modułu to ewidencjonowanie aktualnego stanu mienia (działek, klasoużytków, budynków, lokali, budowli oraz środków trwałych spoza danych EGiB), prowadzenie ewidencji obrotu mieniem (sprzedaż i nabycie, nieodpłatne przekazanie, podział i scalenie gruntów), prowadzenie rejestru użytkowania wieczystego i trwałego zarządu z wykorzystaniem funkcji naliczania opłat oraz generowania wydruków zawiadomień.
  
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr102, poz. 651)

ZABYTKI

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji zabytków nieruchomych, występujących na danym terenie, objętych wojewódzką ewidencją zabytków oraz do planowania przestrzennego w zakresie ich ochrony.

Ochrona zabytków jest obowiązkiem organów JST w rozumieniu obowiązującej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. i polega głównie na: zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganiu zjawiskom niepożądanym: niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków, ich kradzieżom, zaginięciom, nielegalnemu wywozowi za granicę; kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianiu zadań ochronnych w procesie planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska. Ewidencja mienia komunalnego – rejestr aktualnego stanu mienia Gminy (m.in. działek, budynków i lokali) z uwzględnieniem zabudowy i zagospodarowania.

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Za pośrednictwem automatycznej replikacji danych, na podstawie przekazanych danych w formacie SWDE, moduł prezentuje dane referencyjne ewidencji gruntów i budynków. Zawarte na mapie informacje w postaci graficznej takie jak działki, budynki oraz klasoużytki posiadają również dane opisowe stanowiące atrybuty przedstawianych obiektów. Dane ewidencyjne będące podkładem mapowym stanowią doskonałą podstawę do prowadzenia wszelkich rejestrów oraz analiz przestrzennych. 
 
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 poz. 1551)

DECYZJE ARCHITEKTONICZNE I BUDOWLANE

Moduł wspomaga proces wydawania decyzji administracyjnych poprzez prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji z zakresu administracji architektonicznej i budowlanej oraz nadzoru budowlanego - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacja inwestycji celu publicznego, wnioski i zgłoszenia budowlane, decyzje budowlane, wnioski o użytkowanie, decyzje na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Ponadto moduł posiada funkcje generowania dokumentów na podstawie zestandaryzowanych szablonów tj. pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, itd. Udostępnia również narzędzia tworzenia podstawowych zestawień i raportów (np. dla GUS).
 
Podstawa prawna - Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami, tj Dz.U. 2015 poz. 199), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zmianami, tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267).

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Ewidencja rożnych form ochrony przyrody (m.in. parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne).

I WIELE INNYCH

Ewidencja dróg i obiektów mostowych, Gospodarka odpadami stałymi, Dotacje celowe, Zieleń, Panel Geodety, Sklep materiałów geodezyjnych, Zarządzanie kryzysowe, POI, Rejestr cen i wartości nieruchomości, Zarządzanie kryzysowe

MODUŁ INTEGRACJI SYSTEMU GIS Z PLATFORMĄ ePUAP I ELEKTRONICZNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW

Integracja systemu GIS z systemami obiegu dokumentów gwarantuje pełną obsługę procesu załatwienia sprawy w urzędzie, przy jednoczesnym skróceniu czasu jej obsługi. Dokumenty wpływają do urzędu od mieszkańca lub potencjalnego inwestora poprzez platformę ePUAP (podpis elektroniczny lub profil zaufany weryfikują podmiot), następnie rejestrowany jest w urzędowym systemie obiegu dokumentów (EOD) i trafia poprzez dekretację bezpośrednio do aplikacji rejestrowej obsługiwanej przez pracownika urzędu. Sprawa rejestrowana jest graficznie w systemie GIS. W aplikacji rejestrowej przygotowywany jest stosowny dokument np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zwrotnie trafia, jako odpowiedź do systemu obiegu dokumentów i do wnioskodawcy poprzez platformę ePUAP.
 
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zmianami)

LICENCJONOWANIE PRODUKTU - in Cloud, Standard, Enterprise

iMapCity in Cloud

Ogólny opis produktu lub usługi/Odbiorcy

 • Dedykowane narzędzia realizujące i wspierające zadania i obowiązki spoczywające na gminach i powiatach (rejestry, dokumenty, analizy i inne)
 • Zestandaryzowane, gotowe rozwiązanie (możliwy zakup pożądanego zestawu modułów tematycznych: np. plany + nieruchomości + adresy, lub plany + zabytki itd.)
 • Utrzymanie rozwiązania obejmuje aktualizację w zakresie dostosowywania narzędzi do obowiązujących przepisów prawa
 • Licencja nie obejmuje budowy systemów informacji geograficznej, prac integracyjnych z innymi systemami funkcjonującymi w JST, dedykowanych prac konfiguracyjnych, dedykowanych prac dotyczących przetwarzania i opracowywania danych

Warunki licencji

 • Brak konfiguracji i dedykowanych prac programistycznych
 • Licencja intranet (pełna funkcjonalność)
 • Licencja internet (wybrane informacje i funkcje)
 • Licencja czasowa - opłata roczna za hosting
 • Odbiorcy: Małe i średnie gminy i powiaty, których celem jest posiadanie narzędzi wspierających prowadzenie tematycznych rejestrów, baz danych. Wspiera wydawanie decyzji i innych dokumentów urzędowych.

iMapCity Standard

Ogólny opis produktu lub usługi/Odbiorcy

 • Dedykowane narzędzia realizujące i wspierające zadania i obowiązki spoczywające na gminach i powiatach (rejestry, dokumenty, analizy i inne)
 • Zestandaryzowane, gotowe rozwiązanie (możliwy zakup pożądanego zestawu modułów tematycznych: np. plany + nieruchomości + adresy, lub plany + zabytki itd.)
 • Utrzymanie rozwiązania obejmuje aktualizację w zakresie dostosowywania narzędzi do obowiązujących przepisów prawa
 • Licencja nie obejmuje budowy systemów informacji geograficznej, prac integracyjnych z innymi systemami funkcjonującymi w JST, dedykowanych prac konfiguracyjnych, dedykowanych prac dotyczących przetwarzania i opracowywania danych

Warunki licencji

 • Brak konfiguracji i dedykowanych prac programistycznych
 • Licencja intranet (pełna funkcjonalność)
 • Licencja internet (wybrane informacje i funkcje)
 • Licencja czasowa - opłata roczna za utrzymanie rozwiązania w infrastrukturze fizycznej Klienta
 • Odbiorcy: Małe i średnie gminy i powiaty, których celem jest posiadanie narzędzi wspierających prowadzenie tematycznych rejestrów, baz danych. Wspiera wydawanie decyzji i innych dokumentów urzędowych.

iMapCity Enterprise

Ogólny opis produktu lub usługi/Odbiorcy

 • Licencja obejmuje warunki licencyjne poziomu iMapCity Standard
 • Ponadto umożliwia budowę systemów informacji geograficznej, prace integracyjne z innymi systemami funkcjonującymi w JST, dedykowane prace konfiguracyjne, dedykowane prace dotyczące przetwarzania i opracowywania danych

Warunki licencji

 • Licencja intranet (pełna funkcjonalność)
 • Licencja internet (publikacja większości funkcjonalności, budowa portali tematycznych: Portal publiczny, portal inwestora, portal turystyczny itd.)
 • Opłata za budowę i czasowy serwis Systemu GIS/SIP w infrastrukturze fizycznej Klienta
 • Odbiorcy: Gminy i Powiaty, których celem jest budowa dedykowanych, zintegrowanych Systemów Informacji Geograficznej (GIS/SIP)

Moduły wspierające procesy w samorządach

Moduły wspierające procesy w samorządach
Powiększ
Moduły wspierające procesy w samorządach

Licencje produktu

Licencje produktu iMapCity
Powiększ
Licencje produktu iMapCity

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.