Main Content

Stanowisko GISPartner w sprawie ISOK

  • 08.09.2016

GISPartner odnosi się do doniesień prasowych w sprawie projektu ISOK oraz informacji przekazywanych przez Qumak

Wniosek o upadłość GISPartner Sp. z o.o. oddalony na pierwszej rozprawie.

W dniu 7 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek Qumak S.A. o ogłoszenie upadłości GISPartner Sp. z o.o. W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wnioskodawca Qumak nie wykazał, że jest wierzycielem GISPartner, albowiem wszystkie przedstawione sądowi upadłościowemu wierzytelności Qumak pozostają między stronami sporne i nie wiadomo, czy będą Qumak od GISPartner należne – co ostatecznie rozstrzygną sądy, w prowadzonych postępowaniach o zapłatę.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że brak jest jakichkolwiek podstaw do ogłoszenia upadłości GISPartner Sp. z o.o., w tym stanu niewypłacalności spółki.

Warto zauważyć, że sprawa upadłości GISPartner zakończyła się na pierwszej rozprawie, która trwała tylko ok. pół godziny.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie Systemu ISOK i procedury udzielenia zamówienia na jego produkcyjne wdrożenie

Krajowa Izba Odwoławcza w pisemnym uzasadnieniu Wyroku z 16 sierpnia 2016 r. (sygn. akt KIO 1352/16 i 1355/16), na mocy którego unieważniono postępowanie o udzielenie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zamówienia z wolnej ręki GISPartner na produkcyjne wdrożenie systemu ISOK, wskazuje, że mimo, iż złożone przez Qumak odwołanie zasługuje na uwzględnienie, to jednak cyt. „nie wszystkie zarzuty znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym”.

Stanowisko Qumak „gołosłowne” – GISPartner nie ponosi odpowiedzialności

Co do zarzucanej przez Qumak odpowiedzialności GISPartner za niewłaściwą realizację umowy, Izba stwierdza jednoznacznie, że cyt. „Odwołujący Qumak nie przedstawił izbie wiarygodnych dowodów na poparcie stanowiska, iż to GISPartner ponosił winę za niepowodzenie we wdrożeniu etapu 5 umowy ISOK 1. Izba dostrzegła również, że cyt. „powodem odstąpienia nie było wadliwe działanie oprogramowania iMap (…) nie można uznać za wiarygodne gołosłownego stanowiska odwołującego Qumak, jakoby to z winy przystępującego GISPartner i dostarczenia przez niego wadliwego oprogramowania musiał ponownie samodzielnie wykonać elementy systemu ISOK”.

„Qumak mija się z prawdą”

Krajowa Izba Odwoławcza również w sposób jednoznaczny odniosła się do zarzutów Qumak co do braku zdolności GISPartner do realizacji projektu stwierdzając, że „nie podzielono argumentacji odwołującego związanej z rzekomym brakiem zdolności ekonomicznej przystępującego GISPartner”. Izba wskazała również, że cyt. „(…) mija się z prawdą odwołujący Qumak, gdy twierdzi, że posiada wobec GISPartner prawomocne nakazy zapłaty”.

„Qumak nie realizował w sposób należyty swych obowiązków”

Izba przyznaje również, że cyt. „Zamawiający zdołał co najmniej uprawdopodobnić, że to odwołujący Qumak nie realizował w sposób należyty swych obowiązków wynikających z umowy ISOK 1”. Idąc dalej: „w projekcie aneksu odwołujący [Qumak] usiłował m.in. zmienić termin realizacji etapu 5 z czerwca 2015 na 30 września 2016 r., wreszcie zamierzał nie zrealizować aż 34 wymagań umowy ISOK 1.

Izba oceniła, że Qumak nie wykazał, jakoby posiadał na dzień odstąpienia od umowy gotowy system. KIO stwierdziła: Wreszcie tezy tej nie dowodzi oświadczenie odwołującego Qumak z 29.06.2016 r., stanowiące wezwanie do odbioru systemu ISOK (…). Dostrzeżenia wymagało, że zamawiający (…) pomimo odstąpienia od umowy 28.06.2016 r., pismem z dnia 4.07.2016 r. zwrócił się do Qumak o pilne zaprezentowanie tego systemu w terminie kilkudniowym, jednakże prośba zamawiającego nie została zrealizowana.

KIO wskazuje tryb zamówienia

Izba uwzględniła odwołanie dotyczące planowanego udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”, wskazując jako możliwą do zastosowania procedurę udzielenia zamówienia przez KZGW na podstawie przyspieszonych negocjacji bez ogłoszenia, prowadzonych nawet z udziałem jedynie dwóch wykonawców.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Dowiedz się więcej.